ÂÎËĹÉÁÎË. ×ĺěďčîíŕň Ęđĺěĺí÷óăŕ. ÄÎĎÎËÍĹÍÎ.

5.02.2011, 21:43 Ďđîńěîňđîâ: 3 009
Đĺçóëüňŕňű 28-ăî ňóđŕ č ŕíîíń 29, 30, 31-ăî ňóđîâ. Đĺçóëüňŕňű 2-ăî ňóđŕ ÷ĺěďčîíŕňŕ îáëŕńňč..
’’Áóäđóô’’ - ’’Ňđŕíńăŕ璒

Ńĺăîäí˙ â ěŕíĺćĺ ŃĘ ŤĎîëčňĺőíčęť áűëč ńűăđŕíű äâŕ ěŕň÷ŕ 28-ăî ňóđŕ, ĺů¸ îäíŕ čăđŕ íĺ ńîńňî˙ëŕńü čç-çŕ íĺ˙âęč ęîěŕíäű čç Îěĺëüíčęŕ. Ňŕęčě îáđŕçîě, ęîěŕíäŕ ăëîáčíńęîăî ńŕőŕđíîăî çŕâîäŕ ďĺđâîé çŕâĺđřčëŕ îńíîâíóţ ÷ŕńňü ÷ĺěďčîíŕňŕ č ěîćĺň ňĺďĺđü ńďîęîéíî ăîňîâčňüń˙ ę čăđŕě Ťďëĺé-îôôť çŕ ďĺđâîĺ ěĺńňî.

 äđóăîé ďŕđĺ âńňđĺ÷ŕëčńü ńîńĺäč ďî ňóđíčđíîé ňŕáëčöĺ ŤÁóäđóôť č ŤŇđŕíńăŕçť. Çäĺńü âń¸ îáîřëîńü âńĺăî ňđĺě˙ ďŕđňč˙ěč, ęîňîđűĺ ďîíŕäîáčëčńü âîëĺéáîëčńňŕě ŤÁóäđóôŕť, ÷ňî áű îáűăđŕňü ńâîĺăî ńîďĺđíčęŕ. Ń ňŕęčě ćĺ ń÷¸ňîě č ńňóäĺíňű ĘÍÓ îáűăđŕëč ăîńňĺé čç Ńĺňëîâîäńęŕ.

05.02. 28-é ňóđ, ŃĘ ŤĎîëčňĺőíčęť

ŤĎńĺë Ďëţńť - ĂŃÇ -:+

ŤŇđŕíńăŕçť  - ŤÁóäđóôť 0:3 (19:25, 22:25, 17:25)

ĘÍÓ - ŤĘđĺěĂÝŃť 3:0

 

 

ě

ęîěŕíäŕ

Č

Â

Ď

Đŕçíčöŕ

Î

1.

ĂŃÇ (Ăëîáčíî)

11

10

1

32:10

21

2.

ÓŇÍ ŤŃďîđňť

9

9

0

27:3

18

3.

ÂĘ ŤĐŕäŕëîâęŕť

10

7

3

23:12

17

4.

Ďĺäó÷čëčůĺ

10

7

3

25:19

17

5.

ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť

9

7

2

25:10

16

6.

ŤĚĺäčęť

10

4

6

20:23

14

7.

ĘÍÓ

8

5

3

18:10

13

8.

ŤĘđĺäěŕřť

10

2

8

16:25

12

9.

ŤĘđĺěĂÝŃť (Ńâĺňëîâîäńę)

11

2

9

13:31

13

10.

ŤÁóäđóôť

8

3

5

11:17

11

11.

ŤŇđŕíńăŕçť

10

1

9

4:28

11

12.

ŤĎńĺë Ďëţńť (Îěĺëüíčę)

10

0

10

3:30

8

 

 

ŔÍÎÍŃ:

29-é ňóđ, 08.02. Ńďîđňčâíűé çŕë ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť.

ŤÁóäđóôť - ÂĘ ŤĐŕäŕëîâęŕť 18:00

ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť - ĘÍÓ 19:00

 

30-é ňóđ, 10.02. Ńďîđňčâíűé çŕë ŤÍĺôňĺőčěčęť.

ĘÍÓ – ŤŇđŕíńăŕçť 18:00

ŤĎń¸ë Ďëţńť - ÓŇÍ ŤŃďîđňť 19:00

 

31-é ňóđ, 15.02. Ńďîđňčâíűé çŕë Ďĺäó÷čëčůŕ.

Ďĺäó÷čëčůĺ – ĘÍÓ 18:00

ÓŇÍ ŤŃďîđňť - ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť 19:00

 

×ĺěďčîíŕň îáëŕńňč. Ęđĺěĺí÷óă. Ńďîđňčâíűé çŕë ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť.

05.02. 2-é ňóđ.

ÓŇÍ ŤŃďîđňť - ÂĘ ŤĐŕäŕëîâęŕť  1:3

ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť  - ŤĘđĺäěŕřť 3:1

Çŕâňđŕ â ýňîě ćĺ çŕëĺ ńîńňî˙ňń˙ ĺů¸ ňđč ěŕň÷ŕ âňîđîăî ňóđŕ.

06.02.

ŤÖŕđč÷ŕíęŕť - Ăŕä˙÷ 3:2

Ăŕä˙÷ - ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť 0:3

ŤĘđĺäěŕřť - ŤÖŕđč÷ŕíęŕť 0:3

ě

ęîěŕíäŕ

Č

Â

Ď

Đŕçíčöŕ

Î

1.

ÂĘ ŤĐŕäŕëîâęŕť

3

3

0

9:3

6

2.

ŤÖŕđč÷ŕíęŕť

4

2

2

9:8

6

3.

ÓŇÍ ŤŃďîđňť

3

2

1

7:4

5

4.

ŤĘđĺäěŕřť

4

0

4

1:12

4

5.

ŤÂŕăîíîńňđîčňĺëüť

2

2

0

6:1

4

6.

Ăŕä˙÷

2

0

2

2:6

2

7.

Ęîáĺë˙ęč

0

0

0

0:0

0

             
             
             
             
             
             
             
             

'Áóäđóô' - 'Ňđŕíńăŕç'

'Áóäđóô' - 'Ňđŕíńăŕç'

'Áóäđóô' - 'Ňđŕíńăŕç'

'Áóäđóô' - 'Ňđŕíńăŕç'

ĘÍÓ - 'ĘđĺěĂÝŃ'

ĘÍÓ - 'ĘđĺěĂÝŃ'

ĘÍÓ - 'ĘđĺěĂÝŃ'

ĘÍÓ - 'ĘđĺěĂÝŃ'

ĘÍÓ - 'ĘđĺěĂÝŃ' 
Ŕâňîđ: krivoruchko
Ęîěěĺíňčđîâŕňü ńňŕňüţ ěîăóň ňîëüęî çŕđĺăčńňđčđîâŕííűĺ ďîëüçîâŕňĺëč.
Ďîćŕëóéńňŕ, ÂÎÉÄČŇĹ čëč ÇŔĐĹĂČŃŇĐČĐÓÉŇĹŃÜ.
Îçíŕęîěüňĺńü ń ďđŕâčëŕěč ęîěěĺíňčđîâŕíč˙.

Číôîđěŕöč˙

Ďîńĺňčňĺëč, íŕőîä˙ůčĺń˙ â ăđóďďĺ Ăîńňč, íĺ ěîăóň îńňŕâë˙ňü ęîěěĺíňŕđčč ę äŕííîé ďóáëčęŕöčč.
  • ÍÎÂÎŃŇČ ĎŔĐŇÍĹĐÎÂ:


Ââĺđő